Summer-2010

We drove 4500 km on and off roads (Vologda region, Arkhangels region, and Komi) and found summer way from Mezen to Syktyvkar. Click here for map and details.

Route (1st half): Moscow - Gary* - Vologda - * - * - Arkhangelsk - * - Bobrovo - Tzenovetz - Palenga - Leunovo - Kuzomen - Gbach - Kargomen - Pinega - Kulogora - Kuloy - Chizhgora - Kimzha* [Kimzha crossing] - [Mezen crossing] - [Pyoza crossing] - Mezen - to the north from Mezen*(* = overnight)
Route (2nd half): Mezen [Pyoza crossing] - Tzelegora - Kesloma - Smolenetz - Tzenogora* - Beloschelye - Chuchepala - Ust'Kyma [Mezen crossing] - Koynas - Ust'Nyzemye - Pyssa [Mezen crossing] - Politovo* - Melentyevo - Chernutyevo - [Mezen bridge] - Usogorsk - Butkan - Edva - Ust'Ocheya - Yarensk* - Aykino - Syktyvkar* - Koryazma [Vychegda crossing] - Kotlas*** - Velikiy Ustyug - Khimtzekh (radial trip) - Tot'ma - Vologda* - Moscow (* = overnight)


July 2010 #01
Zakharyevo
July 2010 #02
riv. Syamzhena: Staroe
July 2010 #03
Tzenovetz - Lukovetskiy
July 2010 #04
Mezen
July 2010 #05
riv. Mezen: Pogoreletz
July 2010 #06
Smolenetz - Tzenogora
July 2010 #07
Tzenogora - Beloschelye
July 2010 #08
Ust'-Kyma - Koynas
July 2010 #09
Ust'-Nyzemye - Pyssa
July 2010 #10
Chernutyevo - Usogorsk
July 2010 #11
Usogorsk - Butkan
July 2010 #12
Butkan - Yodva
August 2010 #13
riv. Vychegda: Bogoslovo
August 2010 #14
riv. Vychegda: Lena
August 2010 #15
riv. Vychegda: Ust'e
August 2010 #16
Kotlas - Velikiy Ustyg
August 2010 #17
Velikiy Ustyg
August 2010 #18
Velikiy Ustyg - Severny
July 2010 #19
Mezen - Tzelegora
July 2010 #20
riv. Mezen: Ust'-Kyma
August 2010 #21
Yodva - Ust'Ocheya
August 2010 #22
riv. Lusa: Ilyinskoye
August 2010 #23
riv. Sukhona: Tot'ma

Click on previews to view larger photos.


PlacesRest : Visited places JourneysImaging : Journeys NatureImaging : Nature

 Home